Quốc hội “chốt” bổ sung quyền cho Thủ tướng và Bộ trưởng

Chiều ngày 22/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với tỷ lệ 89,23%, tương đương 431 phiếu tán thành/448 tổng số phiếu.

Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với tỷ lệ 89,23%

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với tỷ lệ 89,23%.

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ như dự thảo Luật và những nội dung giải trình, tiếp thu tại Báo cáo số 456/BC-UBTVQH14 ngày 17/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời, có một số ý kiến góp ý cụ thể thêm về nội dung và kỹ thuật văn bản.

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với quy định về việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với cấp xã loại II như đã chỉnh lý trong dự thảo Luật. Riêng về quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh thì ý kiến của đại biểu Quốc hội còn có sự khác nhau trong lựa chọn phương án. Một số ý kiến đồng ý với phương án 1, một số ý kiến khác lại đồng ý với phương án 2 của dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, tuy ý kiến của các đại biểu Quốc hội về số lượng Phó Chủ tịch HĐND chưa có sự cách biệt lớn về tỷ lệ lựa chọn Phương án 1 hay Phương án 2 nhưng tựu trung lại, các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất đề nghị trong lãnh đạo HĐND cấp tỉnh nên duy trì tối thiểu là 2 đại biểu hoạt động chuyên trách để bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương hiện nay.

Theo đó, nếu Chủ tịch HĐND/Trưởng ban HĐND là đại biểu chuyên trách thì bố trí 01 Phó Chủ tịch HĐND/Phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND/Trưởng ban HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 02 Phó Chủ tịch HĐND/02 Phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách.

Bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng

Đặc biệt, tại Luật mới được thông qua, Quốc hội bổ sung một số thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ trưởng. 

Với Thủ tướng, bên cạnh 11 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật hiện hành, Luật mới bổ sung thêm quy định: Người đứng đầu Chính phủ có quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền về quản lý công chức, viên chức…

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung cho Thủ tướng thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp lãnh đạo Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

So với Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật mới đã bỏ quy định Thủ tướng quyết định tiêu chí, điều kiện thành lập, giải thể cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, huyện. Theo giải trình của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, những nội dung này đã chuyển sang thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

Bộ trưởng sẽ có thêm quyền cho từ chức và biệt phái cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc; điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu hoặc cấp phó của đơn vị trực thuộc.

Anh Duy

Tin liên quan