Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tại Nam Định trong năm 2020

khu-cong-nghiep-tai-nam-dinh-d-3462-6205
 

Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

Theo phê duyệt này, KCN Dệt may Rạng Đông bị giảm diện tích từ 600 ha xuống 550 ha.

Bổ sung KCN Bảo Minh mở rộng với diện tích 50 ha tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái, huyện Vụ Bản và KCN Hồng Tiến với diện tích 114 ha tại các xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2020.

Đưa khu công nghiệp Hồng Tiến với diện tích 150 ha tại các xã Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2020.

Các KCN khác trên địa bàn tỉnh Nam Định nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2343 không thay đổi.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN.

UBND tỉnh đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; cập nhật các KCN bổ sung mới vào Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh phải giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của KCN, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch KCN được sử dụng đúng mục đích.

Việc xây dựng nhà ở công nhân và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan; thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các KCN với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong KCN; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của KCN.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại chưa lấp đầy; giám sát và có giải pháp đẩy nhanh đầu tư xây dựng KCN Dệt may Rạng Đông; xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào các KCN thuận lợi cho việc phát triển, tăng cường các liên kết sản xuất trong KCN; triển khai đầu tư xây dựng các KCN đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và đảm bảo tính khả thi của quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn, tránh không phát triển được một số KCN đã có trong quy hoạch như thời gian vừa qua.

UBND tỉnh Nam Định cũng cần thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư KCN Bảo Minh mở rộng, KCN Hồng Tiến và quy hoạch khu đô thị dịch vụ gắn với KCN Hồng Tiến theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tin liên quan